Better care we do

บริษัท ไนท์ เทคนิคอล จำกัด

โทร: 02-706-5185
แฟ๊ก: 02-706-5179

About Us

เรามีความชำนาญด้านการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และการบริการหลังการขาย ในงานระบบปรับอากาศ
ระบบการระบายอากาศ ระบบดูดอากาศ ระบบไฟฟ้าในโรงงาน และงานคลีนรูม ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเช่น


วิสัยทัศน์: Vision

เราจะเป็นผู้นำด้านการให้บริการเกี่ยวกับระบบปรับอากาศระบบการระบายอากาศ ระบบดูดอากาศ
ระบบไฟฟ้าในโรงงาน และงานคลีนรูม ในโรงงานอุตสาหกรรม

พันธกิจ: Mission

- บริการด้วยความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ และตรงตามความต้องการของลูกค้า
- ปฏิบัติงานภายใต้กฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- พัฒนาทักษะความรู้ และศักยภาพขององค์กร เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทั่วไป: General Data

ชื่อภาษาไทย บริษัท ไนท์ เทคนิคอล จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ KNIGHT TECHNICAL CO., LTD.
วันที่จดทะเบียน 2 กรกฎาคม 2556
หมายเลขทะเบียน 0-1155-56013-53-4
ที่ตั้ง 185/24 หมู่ที่ 9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-706-5185
มือถือ 091-738-9920, 094-994-5211, 081-300-4693
โทรสาร 02-706-5179
Web http://www.knighttechnical.com
E-mail [email protected]